Vedtekter

Vedtatt 16.02.2023

§ 1 Navn
Foreningens navn er Gjerdrum amatørteater (GAT).

§ 2 Formål
GAT har som formål å:

 • Drive ungdomsarbeid i et rusfritt miljø
 • Gi grunnleggende opplæring i skuespillerteknikk
 • Gi tilbud tilpasset den enkeltes ferdighet og bidra til utvikling av trygghet på scene
 • Stimulere medlemmene til delaktighet og ansvar for GATs ulike aktiviteter
 • Fokusere på teaterfaglig og sosial lærdom
 • Gi et utvidet tilbud innen sang, dans, regi, teknikk og andre teaterfaglige aktiviteter dersom interesse og kapasitet tilsier dette
 • Ha et inkluderende miljø, der det er plass til alle som er interessert i å drive med teaterarbeid

§ 3 Organisasjonstilhørighet
GAT er medlem av Frilynt Norge.

§ 4 Medlemskap
GAT tilbyr tre typer medlemskap – ungdom, foresatt og støttemedlem. Innmelding og utmelding skjer skriftlig til styret.

 • Ungdomsmedlemskap kan tegnes av ungdommer som er aktive på eller bak scenen. Det er primært åpent for ungdom fra 8. klassetrinn og oppover, bosatt i Gjerdrum. Innmeldt medlemskap er gjeldende inntil det
  skriftlig sies opp.
 • Foresattmedlemskap kan tegnes av ungdomsmedlemmenes foresatte. Ungdommer under 18 år må være representert med minst ett foresattmedlem.
 • Støttemedlemskap i GAT kan tegnes enten som et personlig medlemskap eller som bedriftsmedlemskap.

Alle medlemmer av GAT blir automatisk registrert som medlemmer av Frilynt.
Årsmøtet fastsetter kontingenten for de forskjellige typene medlemskap, men denne kan ikke settes lavere enn kr. 50,- pr. medlem.

§ 5 Foresattes plikter
Forberedelser til og gjennomføring av forestillingene skjer gjennom arbeidsgrupper som organiseres av styret.
Hvert aktive ungdomsmedlem må være representert med en foresatt i en arbeidsgruppe eller i styret. Styret kan gi dispensasjon fra kravet om deltakelse i arbeidsgrupper.

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er GATs høyeste myndighet, og skal avvikles hvert år innen utgangen av februar. Styret skal kalle inn til årsmøte senest fire uker før dette avholdes. Forslag til årsmøtet må legges skriftlig frem for styret senest tre uker før årsmøtet. Saksliste og -papirer sendes medlemmene senest to uker før møtet.

Årsmøtet skal:

 • Velge ordstyrer og referent.
 • Godkjenne sakslisten.
 • Føre protokoll over møtet. Protokollen undertegnes av både av- og påtroppende leder og to representanter valgt på årsmøtet (protokollunderskrivere).
 • Behandle og fatte vedtak om styrets beretning og regnskap, samt innsendte forslag og eventuelle vedtektsendringer. Vedtektene kan bare endres av et årsmøte med 2/3 flertall.
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Gjennomføre valg.

Alle medlemmer har stemmerett ved personlig oppmøte på årsmøtet. I tilfelle stemmelikhet, gjelder lederens stemme som dobbeltstemme i alle saker unntatt valg.

§ 7 Valg
Årsmøtet skal velge:

 • Valgkomite for ett år, bestående av minst to personer.
 • Revisor for ett år.
 • Styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og to varamedlemmer.

Alle medlemmer kan stille til valg og minst ett av styremedlemmene skal velges blant GATs ungdomsmedlemmer. Støttemedlemmer kan ikke velges til leder eller nestleder og de kan heller ikke utgjøre mer enn 1/3 av styret.
Det bør tilstrebes at halve styret er på valg hvert år.

Valgene skjer enkeltvis. Valg skal skje skriftlig dersom det er flere kandidater til et verv eller hvis noen av årsmøtedeltakerne ønsker det.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret eller minst 1/3-del av medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte innkalles når det er særlige viktige og/eller uforutsette situasjoner som oppstår. Dette innkalles med minst 15 dagers varsel og kan kun behandle de saker som var årsaken til innkallingen.

§ 9 Styrets oppgaver
Styret skal drive GAT på en tillitsfull og økonomisk forsvarlig måte. I styret vektlegges bl.a. følgende oppgaver:

 • Sørge for kontinuitet i GATs virksomhet, herunder sørge for fremtidige oppføringer.
 • Sørge for at medlemmene får tilbud om aktiviteter som er utviklende.
 • Organisere arbeidsgrupper og velge ledere for disse. Gruppeledere kan delta i styremøter og kalles inn til ved behov.
 • Gjennomføre orienteringsmøter for medlemmer og foresatte, bl.a. i forbindelse med oppstart av virksomheten og orientere arbeidsgruppene om dets arbeid frem mot forestillinger.
 • Sørge for at tjenester og samarbeidsavtaler av større omfang kontraktsfestes.
 • Samarbeide med andre lag og foreninger.
 • Følge opp mulige støtteordninger som fond, legater og kulturmidler.
 • Lage budsjett og ha budsjettstyring for de enkelte oppsetninger.
 • Forberede og gjennomføre årsmøte.

Varamedlemmer har talerett. De har stemmerett kun ved stedfortredelse for et av styremedlemmene.

§ 10 Prokura
Styrets leder og nestleder tegner for GAT.

§ 11 Æresmedlemmer
Årsmøtet kan vedta å oppta personer som æresmedlemmer av GAT. Slike personer må ha gjort en spesiell uegennyttig innsats for GAT og vil få fri adgang til alle premiereforestillinger i GATs regi. Æresbevisningen markeres ved en premiereforestilling.

§ 12 Oppløsning
GAT kan bare oppløses etter vedtak på årsmøtet og med minst 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning kan lagets eiendeler først etter 5 år overføres til andre lag og foreninger som GAT har samarbeidet med.